วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมาและนางบงกชษกรณ์ แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และ 9 โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สิ้นสุดการสนทนาผ่านแชท พิมพ์ข้อความ...

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการPLC ระยะที่ ๒ ระดับเครือข่ายจังหวัดนครปฐม


วันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการPLC ระยะที่ ๒ ระดับเครือข่ายจังหวัดนครปฐม ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เติมต่อกิจกรรม CLT ณ รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม ทั้งนี้ รอง ศธจ.นฐ. นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์  ได้พบปะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร รร. ครูผู้เข้ารับการพัฒนา และวิทยากรจาก สพป.ราชบุรี เขต ๒ สพป.นครปฐมเขต ๑ เขต ๒ สพม..๙  สช. อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ม.มหิดล ม.ศิลปากร ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มรภ.นครปฐม และคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม"๑ ปี ปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าอย่างมั่นคง"

วันที่  ๒๘ -๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑  ดร.เกรียงพงศ์  ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางมารศรี  ขันธควร  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน Best practice  และร่วมสัมมนาทางวิชาการ การนำยุทธศาสตร์การบูรณาการการศึกษาสู่การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ ในงาน "๑ ปี ปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าอย่างมั่นคง" ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  โดยนายการุญ  สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา