วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560

การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย

นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อพัฒนาครูระดับปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและการประเมินหลักสูตร โดยมีครูระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน จำนวน 160 คน ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2561 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมวันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

เวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา

วันที่​23 เมษายน​2561 คณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม จัดกิจกรรเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา โดยมี ดร.เกรียงพงศ์  ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีการทำข้อตกลงร่วมกัน(MOU) ณ ห้องไพลิน โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม


วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาคุณภาพครูให้มีศักยภาพจัดการเรียนการสอนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนเพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่เศรษฐกิจภาคกลาง


วันที่ 19-20 เมษายน 2561 นางสาลิณี ธวัฒน์อธิชัย และ นางบงกชษกรณ์ แซมสีม่วง ได้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพครูให้มีศักยภาพจัดการเรียนการสอนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนเพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่เศรษฐกิจภาคกลาง โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา และ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ


วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์

เมื่อ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑  คณะบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทย เพื่อ แสดงออกด้วยความพร้อมเพรียงในการทำบุญให้ทาน  เป็นการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย