วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2561 ( ฉบับปรับปรุง 2560 )


เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้จัดการประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2561 ( ฉบับปรับปรุง 2560 ) ณ ห้องพระพรหมเวที สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยมีนายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์  รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เพื่อกำหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มัคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติิม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น