วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร


30 พฤษภาคม 2561 นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร ห้องประชุม cockpit อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการพัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาจังหวัดนครปฐม (Education Hub)


วันที่ 30 พฤษภาคม 2561​ ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการพัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาจังหวัดนครปฐม (Education Hub) ปีงบประมาณ2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร​ ห้องประชุมชั้นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยความร่วมมือกับวิทยากรจากอาจารย์ ม.มหิดล ม.เกษตรศาสตร์ มรภ.นครปฐม ม.ศิลปากร โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ โรงเรียนพระตำหนักฯ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม โรงเรียนยอแซฟอุปภัมภ์และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วันวิสาขบูชา 2561

วันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นวันหยุดราชการของไทย ซึ่งประวัติวันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน มาบรรจบกัน ในวันนี้พุทธศาสนิกชนจะไปทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียนที่วัด
วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายน ดูข้อมูลเพิ่มเติมวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประชุมคณะศึกษานิเทศก์

ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และนายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์  รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วม ประชุมคณะศึกษานิเทศก์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  พื่อ หารือเกี่ยวกับ ความเคลื่อนไหวของ ศึกษาธิการจังหวัด การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ในรอบเดือน15 มีนาคม 15 พฤษภาคม 2561 การจัดทำเอกสารวิชาการ ของกลุ่มงานต่างๆ และการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ต่างของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา  9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE


ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และคณะบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม   โดยมี นางกฤษณา จันทร์ตรี ผู้เชี่ยวชาญกรมสุขภาพจิต เป็นประธาน ในการลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการฯ โดยติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม (ดีเด่น) ,ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี (ดีเด่น) และชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา(ดีเด่น) เพื่อนำผลการติดตามไปรวมกับการประเมินในระดับประเทศต่อไปวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2561 ( ฉบับปรับปรุง 2560 )


เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้จัดการประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2561 ( ฉบับปรับปรุง 2560 ) ณ ห้องพระพรหมเวที สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยมีนายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์  รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เพื่อกำหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มัคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติิม


การประชุมผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยมีท่านสุรินทร์ แก้วมณี  รองปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ทุกจังหวัด ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร


วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เพลงอยู่อย่างพอเพียง

การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระคณิต-วิทย์-ภูมิศาสตร์ ปี 60 ...

วันพืชมงคล

วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นอกจากจะเป็นพระราชพิธีโบราณเก่าแก่ที่จะทำเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็น สิริมงคลแก่การเกษตรกรรมแล้ว วันดังกล่าวยังถือเป็น "วันเกษตรกร" อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรได้ระลึกถึงความสำคัญของการเกษตร โดยเฉพาะประชาชนทั่วไปจะได้ระลึกถึงความสำคัญของข้าวและธัญญพืชที่มีคุณเอนกอนันต์ในการหล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตสมบูรณ์ทั้งกายใจ และเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อพึงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจอันเป็นแบบอย่างทางด้านเกษตรกรรมแก่ราษฎรชักนำให้มีใจมั่นในการประกอบอาชีพและเป็นเหตุของความตั้งมั่นความเจริญ ไพบูลย์ของประเทศมาโดยตลอด ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ทำเนียบบุคลากร ศน ศธจ.นครปฐม


วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระดับเครือข่ายจังหวัดนครปฐม

วันที่​ 2​-3​ พฤษภาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระดับเครือข่ายจังหวัดนครปฐม ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดย ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีและคณะวิทยากรจากม.มหิดล ม.ศิลปากร ม.เกษตร ศาสตร์ ม.ราชภัฏนครปฐม โรงเรียนแกนนำวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางครูผู้สอนที่ไม่ใช่วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 180 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดนครปฐม