วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ประจำเดือนกรกฎาคม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ประจำเดือนกรกฎาคม  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  โดยมีนายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์  เป็นประธานการประชุม  วาระการประชุมเพื่อหารือข้อราชการ  สะท้อนผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา  รวมถึงวางแผนการดำเนินงานในเดือนกรกฎาคมและภาระงานในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ดร.เกรียงพงศ์  ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางสาวจุรีพร  แจ้งธรรมมาและนางบงกชษกรณ์  แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และ 9 โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม  ณ  ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการPLC ระยะที่ ๒ ระดับเครือข่ายจังหวัดนครปฐม


วันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการPLC ระยะที่ ๒ ระดับเครือข่ายจังหวัดนครปฐม ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เติมต่อกิจกรรม CLT ณ รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม ทั้งนี้ รอง ศธจ.นฐ. นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์  ได้พบปะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร รร. ครูผู้เข้ารับการพัฒนา และวิทยากรจาก สพป.ราชบุรี เขต ๒ สพป.นครปฐมเขต ๑ เขต ๒ สพม..๙  สช. อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ม.มหิดล ม.ศิลปากร ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มรภ.นครปฐม และคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม"๑ ปี ปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าอย่างมั่นคง"

วันที่  ๒๘ -๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑  ดร.เกรียงพงศ์  ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางมารศรี  ขันธควร  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน Best practice  และร่วมสัมมนาทางวิชาการ การนำยุทธศาสตร์การบูรณาการการศึกษาสู่การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ ในงาน "๑ ปี ปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าอย่างมั่นคง" ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  โดยนายการุญ  สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันที่ 21 มิถุนายน 2561  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ศธจ.นครปฐม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม  โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาพ้ฒนาหลักสูตร ประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม  วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า  วิทยาลัยพัฒนบริหารธุรกิจ  โรงเรียนคู่พัฒนา ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม รร.วัดธรรมศาลา สังกัดสพป.นครปฐมเขต1 และรร.วัดบางปลาสังกัดสพป.นครปฐมเขต 2  ขอขอบคุณคณะผู้วิพากษ์หลักสูตรฯ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยธนบุรี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการนำเสนอผลงานระดับชาติ ในวันที่ 24 -25 มิถุนายน 2561 ณกรุงเทพมหานคร ต่อไป .....

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ในโรงเรียน

วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.เกรียงพงศ์   ภูมิราช  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ในโรงเรียน โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล จัดประชุม ณ โรงเรียนหอเอกวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ซึ่งจะได้นำแนวคิดดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ต่อไป (ภาพกิจกรรม)

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ  นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์  นางบงกชษกรณ์  แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์ศธจ.นครปฐม ได้ลงพื้นที่ร่วมกับศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดทุ่งสีหลงและโรงเรียนวัดสามง่าม  อ.ดอนตูม พบว่า โรงเรียนได้รับงบประมาณเต็มจำนวน 100% ทั้งนี้ จากการสอบถาม สัมภาษณ์  ผอ.โรงเรียน  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และนักเรียน พบว่าโรงเรียนใช้โปรแกรม Thai School Lunch จัดเมนูอาหาร  นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย  โดยโรงเรียนดำเนินการจัดอาหารกลางวันเองและจ้างแม่ครัวมาประกอบอาหาร  ได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบจากวัดและชุมชนเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังได้รับการดูแลด้านสุขภาพของนักเรียนและแม่ครัวจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล สถานที่ประกอบอาหารและรับประทานอาหาร สะอาดถูกหลักสุขาภิบาล

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียน

วันที่ 14 มิถุนายน 2561  ดร.เกรียงพงศ์  ภูมิราช  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม  ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม  โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ และโรงเรียนฟ้าใสวิทยา  พบว่าโรงเรียนบริหารจัดการเชิงระบบโดยจัดทำโครงการอาหารกลางวัน  มีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบทั้งครูการเงินและพัสดุ  ครูโภชนาการ  ครูประจำชั้น และครูผู้รับผิดชอบโครงการ  เมนูอาหารใช้โปรแกรม Thai School Lunch  ช่วยออกแบบร่วมกับการสำรวจความต้องการของนักเรียน  รูปแบบการทำอาหารจะดำเนินการเองหรือจ้างเหมาบุคลภายนอกมาดำเนินการ  อาหารมีคุณภาพจัดครบ 5 หมู่ถูกหลักโภชนาการ  สถานที่ปรุงและรับประทานอาหารถูกหลักสุขาภิบาล  นักเรียนมีความพึงพอใจต่ออาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้ เนื่องจากหลากหลาย อร่อยและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ


วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียน

วันที่ 13 มิถุนายน 2561  ดร.เกรียงพงศ์  ภูมิราช  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม  ได้ลงพื้นที่ร่วมกับศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดบ้านยาง  โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ และโรงเรียนบอสโกพิทักษ์  ซึ่งพบว่าโรงเรียนได้รับงบประมาณมาเต็มจำนวน 100%  จากการสอบถาม สัมภาษณ์  ผอ.โรงเรียน  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และนักเรียน พบว่าโรงเรียนใช้โปรแกรม Thai School Lunch จัดเมนูอาหาร  นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย  โดยโรงเรียนดำเนินการจัดอาหารกลางวันเองและจ้างแม่ครัวมาประกอบอาหาร  สถานที่ปรุงอาหารและรับประทานอาหารถูกหลักสุขาภิบาล นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดเมนูอาหารและได้รับการสนับสนุนข้าวสารจากวัดและชุมชนในช่วงเทศกาล  มีผู้ใจบุญนำอาหารมาเลี้ยงนักเรียนตามวาระต่าง ๆ และได้รับการดูแลด้านสุขภาพของนักเรียนและแม่ครัวจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลติดตามโครงการอาหารกลางวัน

วันที่ 13  มิถุนายน 2561  นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์  รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  และคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม  ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต ลงพื้นที่ติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดไร่ขิง  โรงเรียนวัดท่าพูด และโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก  ซึ่งพบว่าทั้ง โรงเรียนดำเนินงานอาหารกลางวันโดยยึดประโยชน์ของนักเรียน  เมนูอาหารกลางวันถูกเตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นรายเดือนโดยสำรวจจากความต้องการของนักเรียนและใช้โปรแกรม Thai School Lunch  อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ ครบ 5 หมู่  และมีปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน  สถานที่ปรุงอาหาร  สถานที่รับประทานอาหารถูกหลักสุขาภิบาล  นักเรียนพึงพอใจต่ออาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้  และปลอดภาวะทุพโภชนาการ


วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

วันที่ 12 มิถุนายน 2561  นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์  รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน โรงเรียนบ้านห้วยพลู อ.นครชัยศรี  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมและโรงเรัยนวัดเกษตราราม อ.บางเลน  ซึ่งพบว่าทั้ง 4 โรงเรียนยึดประโยชน์ของนักเรียนในการดำเนินงานอาหารกลางวัน  อาหารกลางวันมีคุณค่าทางโภชนาการ  นักเรียนมีความพึงพอใจต่ออาหารกลางวันของโรงเรียนเนื่องจากเมนูอาหารมาจากการสำรวจความต้องการของนักเรียนและโปรแกรม Thai School Lunch  นักเรียนได้รับประทานอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย  สามารถเติมได้  ภาชนะอุปกรณ์และสถานที่ประกอบอาหารถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร  สถานที่รับประทานอาหารสะอาดเหมาะสมเยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

วันที่ 12 มิถุนายน 2561  ดร.เกรียงพงศ์  ภูมิราช  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาจังหวัดนครปฐม  ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษานครปฐม เขต ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม และโรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม  ซึ่งพบว่าทั้ง 2 โรงเรียนดำเนินงานอาหารกลางวันโดยยึดประโยชน์ของนักเรียน  เมนูอาหารกลางวันถูกเตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นรายเดือนโดยสำรวจจากความต้องการของนักเรียนและใช้โปรแกรม Thai School Lunch  อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ ครบ 5 หมู่  และมีปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน  สถานที่ปรุงอาหาร  สถานที่รับประทานอาหารถูกหลักสุขาภิบาลวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียน

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.เกรียงพงศ์  ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียนเพื่อกำหนดแนวทางการติดตาม ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต ๑ และเขต ๒ ผอ. กลุ่มนิเทศฯ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนสังกัดสพฐ. สช.และสศศ. ในจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สพป.นครปฐม เขต ๑ ทั้งนี้กำหนดการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานระหว่างที่ ๑๒ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑


วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐจังหวัดนครปฐม ยกระดับวิชาชีพ (E2)

31 พฤษภาคม .2561 นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐจังหวัดนครปฐม ยกระดับวิชาชีพ (E2). กลุ่มเป้าหมาย...วิสาหกิจชุมชน2005....หมู่3  ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ผักอินทรีย์ ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีความต้องการ โรงแยกสินค้าเกษตร   ถุงใส่โลโก้ ออกแบบโลโก้หน้าถุง  ความรู้คอมพิวเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5 ปี)


วันที่ 2-4  มิถุนายน  2561  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยในนามสวท.ร่วมกับสพป.นครปฐมเขต1 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสังกัดสพป.นครปฐมเขต1 จำนวน  15 โรงเรียน ประกอบด้วย ครูปฐมวัย และผู้บริหารโรงเรียน  รวมจำนวน 141 คน  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.นครปฐมเขต  1 ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้พร้อมประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติ โดยสามารถนำไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนต่อไป


วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐจังหวัดนครปฐม ยกระดับวิชาชีพ (E2)

31 พฤษภาคม 2561 นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐจังหวัดนครปฐม ยกระดับวิชาชีพ (E2) กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มปลูกผัก หมู่ 2 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เกษตรอินทรีย์หล่อไม้ฝรั่ง มีความต้องการช่วยเหลือ เครื่องชั่งสินค้าเกษตร พันธ์หน่อไม้ฝรั่ง โดยการวิจัยพันธุ์คุณภาพให้กับกลุ่มเกษตรกร เครื่องอบ อัดปุ๋ยอินทรีย์วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร


30 พฤษภาคม 2561 นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร ห้องประชุม cockpit อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการพัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาจังหวัดนครปฐม (Education Hub)


วันที่ 30 พฤษภาคม 2561​ ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการพัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาจังหวัดนครปฐม (Education Hub) ปีงบประมาณ2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร​ ห้องประชุมชั้นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยความร่วมมือกับวิทยากรจากอาจารย์ ม.มหิดล ม.เกษตรศาสตร์ มรภ.นครปฐม ม.ศิลปากร โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ โรงเรียนพระตำหนักฯ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม โรงเรียนยอแซฟอุปภัมภ์และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วันวิสาขบูชา 2561

วันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นวันหยุดราชการของไทย ซึ่งประวัติวันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน มาบรรจบกัน ในวันนี้พุทธศาสนิกชนจะไปทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียนที่วัด
วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายน ดูข้อมูลเพิ่มเติมวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประชุมคณะศึกษานิเทศก์

ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และนายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์  รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วม ประชุมคณะศึกษานิเทศก์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  พื่อ หารือเกี่ยวกับ ความเคลื่อนไหวของ ศึกษาธิการจังหวัด การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ในรอบเดือน15 มีนาคม 15 พฤษภาคม 2561 การจัดทำเอกสารวิชาการ ของกลุ่มงานต่างๆ และการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ต่างของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา  9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE


ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และคณะบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม   โดยมี นางกฤษณา จันทร์ตรี ผู้เชี่ยวชาญกรมสุขภาพจิต เป็นประธาน ในการลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการฯ โดยติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม (ดีเด่น) ,ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี (ดีเด่น) และชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา(ดีเด่น) เพื่อนำผลการติดตามไปรวมกับการประเมินในระดับประเทศต่อไปวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2561 ( ฉบับปรับปรุง 2560 )


เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้จัดการประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2561 ( ฉบับปรับปรุง 2560 ) ณ ห้องพระพรหมเวที สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยมีนายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์  รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เพื่อกำหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มัคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติิม


การประชุมผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยมีท่านสุรินทร์ แก้วมณี  รองปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ทุกจังหวัด ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร


วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เพลงอยู่อย่างพอเพียง

การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระคณิต-วิทย์-ภูมิศาสตร์ ปี 60 ...

วันพืชมงคล

วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นอกจากจะเป็นพระราชพิธีโบราณเก่าแก่ที่จะทำเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็น สิริมงคลแก่การเกษตรกรรมแล้ว วันดังกล่าวยังถือเป็น "วันเกษตรกร" อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรได้ระลึกถึงความสำคัญของการเกษตร โดยเฉพาะประชาชนทั่วไปจะได้ระลึกถึงความสำคัญของข้าวและธัญญพืชที่มีคุณเอนกอนันต์ในการหล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตสมบูรณ์ทั้งกายใจ และเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อพึงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจอันเป็นแบบอย่างทางด้านเกษตรกรรมแก่ราษฎรชักนำให้มีใจมั่นในการประกอบอาชีพและเป็นเหตุของความตั้งมั่นความเจริญ ไพบูลย์ของประเทศมาโดยตลอด ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ทำเนียบบุคลากร ศน ศธจ.นครปฐม


วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระดับเครือข่ายจังหวัดนครปฐม

วันที่​ 2​-3​ พฤษภาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระดับเครือข่ายจังหวัดนครปฐม ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดย ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีและคณะวิทยากรจากม.มหิดล ม.ศิลปากร ม.เกษตร ศาสตร์ ม.ราชภัฏนครปฐม โรงเรียนแกนนำวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางครูผู้สอนที่ไม่ใช่วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 180 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดนครปฐม


วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560

การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย

นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อพัฒนาครูระดับปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและการประเมินหลักสูตร โดยมีครูระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน จำนวน 160 คน ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2561 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมวันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

เวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา

วันที่​23 เมษายน​2561 คณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม จัดกิจกรรเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา โดยมี ดร.เกรียงพงศ์  ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีการทำข้อตกลงร่วมกัน(MOU) ณ ห้องไพลิน โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม


วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาคุณภาพครูให้มีศักยภาพจัดการเรียนการสอนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนเพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่เศรษฐกิจภาคกลาง


วันที่ 19-20 เมษายน 2561 นางสาลิณี ธวัฒน์อธิชัย และ นางบงกชษกรณ์ แซมสีม่วง ได้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพครูให้มีศักยภาพจัดการเรียนการสอนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนเพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่เศรษฐกิจภาคกลาง โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา และ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ


วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์

เมื่อ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑  คณะบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทย เพื่อ แสดงออกด้วยความพร้อมเพรียงในการทำบุญให้ทาน  เป็นการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย