วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

วันที่ 12 มิถุนายน 2561  ดร.เกรียงพงศ์  ภูมิราช  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาจังหวัดนครปฐม  ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษานครปฐม เขต ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม และโรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม  ซึ่งพบว่าทั้ง 2 โรงเรียนดำเนินงานอาหารกลางวันโดยยึดประโยชน์ของนักเรียน  เมนูอาหารกลางวันถูกเตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นรายเดือนโดยสำรวจจากความต้องการของนักเรียนและใช้โปรแกรม Thai School Lunch  อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ ครบ 5 หมู่  และมีปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน  สถานที่ปรุงอาหาร  สถานที่รับประทานอาหารถูกหลักสุขาภิบาลไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น