วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5 ปี)


วันที่ 2-4  มิถุนายน  2561  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยในนามสวท.ร่วมกับสพป.นครปฐมเขต1 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสังกัดสพป.นครปฐมเขต1 จำนวน  15 โรงเรียน ประกอบด้วย ครูปฐมวัย และผู้บริหารโรงเรียน  รวมจำนวน 141 คน  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.นครปฐมเขต  1 ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้พร้อมประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติ โดยสามารถนำไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น