วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการPLC ระยะที่ ๒ ระดับเครือข่ายจังหวัดนครปฐม


วันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการPLC ระยะที่ ๒ ระดับเครือข่ายจังหวัดนครปฐม ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เติมต่อกิจกรรม CLT ณ รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม ทั้งนี้ รอง ศธจ.นฐ. นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์  ได้พบปะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร รร. ครูผู้เข้ารับการพัฒนา และวิทยากรจาก สพป.ราชบุรี เขต ๒ สพป.นครปฐมเขต ๑ เขต ๒ สพม..๙  สช. อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ม.มหิดล ม.ศิลปากร ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มรภ.นครปฐม และคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม"๑ ปี ปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าอย่างมั่นคง"

วันที่  ๒๘ -๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑  ดร.เกรียงพงศ์  ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางมารศรี  ขันธควร  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน Best practice  และร่วมสัมมนาทางวิชาการ การนำยุทธศาสตร์การบูรณาการการศึกษาสู่การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ ในงาน "๑ ปี ปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าอย่างมั่นคง" ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  โดยนายการุญ  สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันที่ 21 มิถุนายน 2561  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ศธจ.นครปฐม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม  โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาพ้ฒนาหลักสูตร ประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม  วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า  วิทยาลัยพัฒนบริหารธุรกิจ  โรงเรียนคู่พัฒนา ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม รร.วัดธรรมศาลา สังกัดสพป.นครปฐมเขต1 และรร.วัดบางปลาสังกัดสพป.นครปฐมเขต 2  ขอขอบคุณคณะผู้วิพากษ์หลักสูตรฯ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยธนบุรี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการนำเสนอผลงานระดับชาติ ในวันที่ 24 -25 มิถุนายน 2561 ณกรุงเทพมหานคร ต่อไป .....

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ในโรงเรียน

วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.เกรียงพงศ์   ภูมิราช  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ในโรงเรียน โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล จัดประชุม ณ โรงเรียนหอเอกวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ซึ่งจะได้นำแนวคิดดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ต่อไป (ภาพกิจกรรม)

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ  นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์  นางบงกชษกรณ์  แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์ศธจ.นครปฐม ได้ลงพื้นที่ร่วมกับศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดทุ่งสีหลงและโรงเรียนวัดสามง่าม  อ.ดอนตูม พบว่า โรงเรียนได้รับงบประมาณเต็มจำนวน 100% ทั้งนี้ จากการสอบถาม สัมภาษณ์  ผอ.โรงเรียน  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และนักเรียน พบว่าโรงเรียนใช้โปรแกรม Thai School Lunch จัดเมนูอาหาร  นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย  โดยโรงเรียนดำเนินการจัดอาหารกลางวันเองและจ้างแม่ครัวมาประกอบอาหาร  ได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบจากวัดและชุมชนเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังได้รับการดูแลด้านสุขภาพของนักเรียนและแม่ครัวจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล สถานที่ประกอบอาหารและรับประทานอาหาร สะอาดถูกหลักสุขาภิบาล

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียน

วันที่ 14 มิถุนายน 2561  ดร.เกรียงพงศ์  ภูมิราช  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม  ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม  โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ และโรงเรียนฟ้าใสวิทยา  พบว่าโรงเรียนบริหารจัดการเชิงระบบโดยจัดทำโครงการอาหารกลางวัน  มีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบทั้งครูการเงินและพัสดุ  ครูโภชนาการ  ครูประจำชั้น และครูผู้รับผิดชอบโครงการ  เมนูอาหารใช้โปรแกรม Thai School Lunch  ช่วยออกแบบร่วมกับการสำรวจความต้องการของนักเรียน  รูปแบบการทำอาหารจะดำเนินการเองหรือจ้างเหมาบุคลภายนอกมาดำเนินการ  อาหารมีคุณภาพจัดครบ 5 หมู่ถูกหลักโภชนาการ  สถานที่ปรุงและรับประทานอาหารถูกหลักสุขาภิบาล  นักเรียนมีความพึงพอใจต่ออาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้ เนื่องจากหลากหลาย อร่อยและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ


วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียน

วันที่ 13 มิถุนายน 2561  ดร.เกรียงพงศ์  ภูมิราช  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม  ได้ลงพื้นที่ร่วมกับศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดบ้านยาง  โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ และโรงเรียนบอสโกพิทักษ์  ซึ่งพบว่าโรงเรียนได้รับงบประมาณมาเต็มจำนวน 100%  จากการสอบถาม สัมภาษณ์  ผอ.โรงเรียน  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และนักเรียน พบว่าโรงเรียนใช้โปรแกรม Thai School Lunch จัดเมนูอาหาร  นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย  โดยโรงเรียนดำเนินการจัดอาหารกลางวันเองและจ้างแม่ครัวมาประกอบอาหาร  สถานที่ปรุงอาหารและรับประทานอาหารถูกหลักสุขาภิบาล นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดเมนูอาหารและได้รับการสนับสนุนข้าวสารจากวัดและชุมชนในช่วงเทศกาล  มีผู้ใจบุญนำอาหารมาเลี้ยงนักเรียนตามวาระต่าง ๆ และได้รับการดูแลด้านสุขภาพของนักเรียนและแม่ครัวจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลติดตามโครงการอาหารกลางวัน

วันที่ 13  มิถุนายน 2561  นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์  รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  และคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม  ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต ลงพื้นที่ติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดไร่ขิง  โรงเรียนวัดท่าพูด และโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก  ซึ่งพบว่าทั้ง โรงเรียนดำเนินงานอาหารกลางวันโดยยึดประโยชน์ของนักเรียน  เมนูอาหารกลางวันถูกเตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นรายเดือนโดยสำรวจจากความต้องการของนักเรียนและใช้โปรแกรม Thai School Lunch  อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ ครบ 5 หมู่  และมีปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน  สถานที่ปรุงอาหาร  สถานที่รับประทานอาหารถูกหลักสุขาภิบาล  นักเรียนพึงพอใจต่ออาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้  และปลอดภาวะทุพโภชนาการ


วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

วันที่ 12 มิถุนายน 2561  นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์  รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน โรงเรียนบ้านห้วยพลู อ.นครชัยศรี  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมและโรงเรัยนวัดเกษตราราม อ.บางเลน  ซึ่งพบว่าทั้ง 4 โรงเรียนยึดประโยชน์ของนักเรียนในการดำเนินงานอาหารกลางวัน  อาหารกลางวันมีคุณค่าทางโภชนาการ  นักเรียนมีความพึงพอใจต่ออาหารกลางวันของโรงเรียนเนื่องจากเมนูอาหารมาจากการสำรวจความต้องการของนักเรียนและโปรแกรม Thai School Lunch  นักเรียนได้รับประทานอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย  สามารถเติมได้  ภาชนะอุปกรณ์และสถานที่ประกอบอาหารถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร  สถานที่รับประทานอาหารสะอาดเหมาะสมเยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

วันที่ 12 มิถุนายน 2561  ดร.เกรียงพงศ์  ภูมิราช  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาจังหวัดนครปฐม  ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษานครปฐม เขต ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม และโรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม  ซึ่งพบว่าทั้ง 2 โรงเรียนดำเนินงานอาหารกลางวันโดยยึดประโยชน์ของนักเรียน  เมนูอาหารกลางวันถูกเตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นรายเดือนโดยสำรวจจากความต้องการของนักเรียนและใช้โปรแกรม Thai School Lunch  อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ ครบ 5 หมู่  และมีปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน  สถานที่ปรุงอาหาร  สถานที่รับประทานอาหารถูกหลักสุขาภิบาลวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียน

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.เกรียงพงศ์  ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียนเพื่อกำหนดแนวทางการติดตาม ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต ๑ และเขต ๒ ผอ. กลุ่มนิเทศฯ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนสังกัดสพฐ. สช.และสศศ. ในจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สพป.นครปฐม เขต ๑ ทั้งนี้กำหนดการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานระหว่างที่ ๑๒ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑


วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐจังหวัดนครปฐม ยกระดับวิชาชีพ (E2)

31 พฤษภาคม .2561 นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐจังหวัดนครปฐม ยกระดับวิชาชีพ (E2). กลุ่มเป้าหมาย...วิสาหกิจชุมชน2005....หมู่3  ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ผักอินทรีย์ ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีความต้องการ โรงแยกสินค้าเกษตร   ถุงใส่โลโก้ ออกแบบโลโก้หน้าถุง  ความรู้คอมพิวเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5 ปี)


วันที่ 2-4  มิถุนายน  2561  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยในนามสวท.ร่วมกับสพป.นครปฐมเขต1 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสังกัดสพป.นครปฐมเขต1 จำนวน  15 โรงเรียน ประกอบด้วย ครูปฐมวัย และผู้บริหารโรงเรียน  รวมจำนวน 141 คน  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.นครปฐมเขต  1 ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้พร้อมประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติ โดยสามารถนำไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนต่อไป


วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐจังหวัดนครปฐม ยกระดับวิชาชีพ (E2)

31 พฤษภาคม 2561 นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐจังหวัดนครปฐม ยกระดับวิชาชีพ (E2) กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มปลูกผัก หมู่ 2 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เกษตรอินทรีย์หล่อไม้ฝรั่ง มีความต้องการช่วยเหลือ เครื่องชั่งสินค้าเกษตร พันธ์หน่อไม้ฝรั่ง โดยการวิจัยพันธุ์คุณภาพให้กับกลุ่มเกษตรกร เครื่องอบ อัดปุ๋ยอินทรีย์