วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE


ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และคณะบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม   โดยมี นางกฤษณา จันทร์ตรี ผู้เชี่ยวชาญกรมสุขภาพจิต เป็นประธาน ในการลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการฯ โดยติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม (ดีเด่น) ,ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี (ดีเด่น) และชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา(ดีเด่น) เพื่อนำผลการติดตามไปรวมกับการประเมินในระดับประเทศต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น